POLITYKA PRYWATNOŚCI

CENTRUM EDUKACYJNE JULIA JEZIORO

 

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w takim samym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych, procesów rekrutacji, sprzedaży towarów i innych.

 

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to (stosownie do definicji z RODO), informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania na zasadach obowiązujących u Przedsiębiorcy, w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi u Przedsiębiorcy i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, zawarta umowa).

 

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych, który przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO jest:

 

Julia Jezioro

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

 

Centrum Edukacyjne Julia Jezioro

z siedzibą w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 69/9, 30-504 Kraków,

NIP: 9442278412, REGON: 520646998,

centrum.edukacyjnekontakt@gmail.com,

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest poprzez:

– pocztę elektroniczną, na adres e-mail: centrum.edukacyjnekontakt@gmail.com

– nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków,

– telefonicznie pod numerem: 530 902 079

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;

 

Dane osobowe są Klientów/Kontrahentów Przedsiębiorcy są przetwarzane w celu zawierania umów oraz świadczenia usług:

 

  1. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  2. działalność wspomagająca edukację

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo wyrażona przez Klienta/Kontrahenta Przedsiębiorcy dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub też konieczność podjęcia działań na żądanie danej osoby, w tym zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania Klientom/Kontrahentom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań stron zawieranych umów, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), dostawcy mediów, obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji umowy, usługodawcy świadczący usługi, a także w zakresie rozliczeń należności.

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 

Dane osobowe Klientów/Kontrahentów Przedsiębiorcy będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub winnych celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

 

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest prawidłowe.

 

Administrator spełnia obowiązki informacyjne, w tym poprzez wskazanie, że Klient/Kontrahent Przedsiębiorcy nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (np. przepisów prawa administracyjnego, podatkowych lub statystycznych). Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta/Kontrahenta Przedsiębiorcy.

 

Administrator wskazuje ponadto, że dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług.

 

Niniejsza polityka prywatności została wprowadzona w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, tj. w dniu 12 września 2022 r. i w tym samym dniu wchodzi w życie.